สำนักงานกฎหมายศรุต นิติรัช และเพื่อน รับว่าความ คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีปกครอง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา แจ้งข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐานต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยทุจริต ปฎิบัติหรือละเว้น ในตำแหน่งหรือหน้าที่ กระทำความผิด พ.ร.บ.ฮั้ว ทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา อุทธรณ์คำพิพากษา ร่างทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม ตรวจสอบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ใช้อำนาจในตำแหน่งกระทำการทุจริตคอรัปชั่น ไปยัง ป.ป.ช. ป.ป.ท. และทุกหน่วยงานภาครํฐที่เกี่ยวข้อง

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง คดีที่ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ รวมถึงคดีที่ฟ้องขอลงโทษบุคคลไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้สินบนหรือที่ใช้อิทธิพลทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องทุจริตด้วย โดยคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

Notarial Service Attorney in Thailand is the same functions as The Notary Public. If you are looking for a Notary services, we are Notary Service in Chiangmai handle by a lawyer who has been registered as a Notarial Service Attorney qualified to certify signature and document.

Visa service in Chiang Mai, apply for a tourist visa Fiance Visa Marriage Visa Schengen Visa Consulting on marriage registration for foreigners Contact the embassy and consulate of each country in Chiang Mai. Ready to complete the submission of notary documents for convenience. Reduce the hassle of many steps such as document preparation. Visa data entry Prepare the visa fee Book an appointment for a visa interview set appointment date apply for a visa Check readiness until the last step. We are ready to take care of every step of the service. in applying for your visa under the supervision of a lawyer

กดแชร์