คดีศาลปกครอง

” รับว่าความคดีปกครอง ร่างฟ้องขอเพิกถอนคำสั่ง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งกระทำโดยไม่มีอำนาจ กระทำนอกเหนืออำนาจ กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน กระทำโดยไม่สุจริต เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ……”

ปลัดเทศบาลถูกนายกฯออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล

ขอเพิกถอนคำสั่งไม่อนุมัติให้นำหลักฐานผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน

เทศบาลขุดลอกทางสาธารณประโยชน์ทำเป็นลำรางจนทำให้ผู้ฟ้องไม่มีทางออก

กดแชร์