คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับว่าความคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกมติ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้ว) ร่างหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ป.ป.ช. ป.ป.ท.

ประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาล
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอ านาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะมีข้อหาหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ดังต่อไปนี้
(๑) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ

(๒) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระท าความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความผิดตาม (๑) หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๓) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้ รับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพล
เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
(๔) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(๕) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตาม (๑)
ถึง (๔) ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ
(๖) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจ
ยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
(๗) คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) กรณีที่มีการขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องขอ
ตาม (๑) ถึง (๗)
ทั้งนี้ มิให้รวมถึงคดีดังต่อไปนี้
(๑) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
(๒) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ลักษณะพิเศษของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 2. ไม่นับระยะเวลาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและไม่น ากฎหมายเรื่องอายุความล่วงเลย
  การลงโทษมาใช้บังคับแก่จ าเลยที่หลบหนีโทษตามค าพิพากษา
 3. มีบทลงโทษกับผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยที่หนีประกัน แม้อัยการสั่งไม่ฟ้อง ศาลยกฟ้อง จ าหน่ายคดี
  หรือถอนฟ้อง
 4. ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจน คดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ
  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ให้จ าเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่ง
  รายงานและส านวนการสอบสวนหรือ ส านวนการไต่สวน พร้อมส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล
 5. ในการไต่สวนมูลฟ้อง จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาล
  ควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล
 6. ศาลมีอ านาจสืบพยานหลักฐานกรณีจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้กฎหมายก าหนดอัตรา
  โทษจ าคุกน้อยกว่าห้าปี หรือโทษเบากว่านั้น
 7. ศาลมีอ านาจริบทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดแม้โจทก์ไม่มีค าขอ
 8. จ าเลยซึ่งมิได้ถูกคุมขังต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
 9. การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ต้องผ่านการวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาศาล
  ฎีกาว่าจะรับหรือไม่
กดแชร์