การกระทำผิดวินัยของ จนท.ของรัฐ

ทางวินัย ในเรื่องเกี่ยวกับ….

1. การใช้รถราชการ

2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

3. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

4. การจัดหาพัสดุ

กดแชร์