การขอพระราชทานอภัยโทษ

เอกสารในการขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย

  1. แบบสอบสวน
  2. ฏีกาทูลเกล้าฯ
  3. คำพิพากษา
  4. หมายจำคุก
  5. บัตรประชาชน
  6. ทะเบียนประวัติ
  7. สำเนาทะเบียนรายงานตัว(ร.ท.101)
  8. คำสั่งถอดยศ (มียศทหาร,ตำรวจ)
  9. หนังสือสถานฑูต(กรณีนักโทษต่างชาติ)
  10. เอกสารอื่น ๆ
กดแชร์