การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

การทุจริตต่อหน้าที่ราชการการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน

กดแชร์