การฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือไม่

คำตอบ การฟ้องคดีอาญาไม่เสียค่าขึ้นศาล แต่อย่างไรก็ตามหากมีการขอค่าเสียหายในทางแพ่ง โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-คดีมโนสําเร่ (ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท) เสียในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บําท – คดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ 1. ไม่เกิน 50 ล้ํานบําท เสียในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บําท 2. ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท เสียในอัตราร้อยละ 0.1-ค่ําขึ้นศาลในอนาคต 100 บําท