การใช้บุคคลประกันตัว

การใช้บุคคลและวงเงินเป็นประกัน


– ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือ
  พันตำรวจตรี
– ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
– สมาชิกสภาจังหวัด
– สมาชิกสภาเทศบาล
– สมาชิกสภาเมืองพัทยา
– สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
– กรรมการสุขาภิบาล
– กำนัน ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาทบุคคล วงเงินประกัน
– ผู้ใหญ่บ้าน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอกนาวาอากาศเอก
  หรือพันตำรวจเอก
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล
  วงเงินประกัน
– ผู้ใหญ่บ้าน – ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือ พันตำรวจเอกที่ได้รับ  อัตราเงินเดือนพันเอก
  (พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก- (พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล   วงเงินประกัน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสอง
   แสนบาท
– ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
– ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะระดับอัตราเงินเดือนหรือภาระผูกพันอื่นใดอาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้น
   สังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ รับอนุญาตให้ประกัน
– กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักระกันยังไม่เป็นการพียงพอให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  ไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

การใช้บุคคลและวงเงินเป็นหลักประกัน  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

           ๑.  ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๓ – ๕ ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐  บาท
           ๒. ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๖ – ๘ ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
           ๓. ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๙ – ๑๐ ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท
           ๔. ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๑๑ ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท
           ๕. ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ  ๖  หรือเทียบเท่าขึ้นไปประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท
           ๖. พนักงานรัฐวิสาหกิจประกันได้ทำนองเดียวกันกับข้าราชการอื่นตาม  ข้อ ๑ – ๔
          ๗. สมาชิกรัฐสภา , ข้าราชการการเมือง  ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท
          ๘.  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐ บาท
          ๙. ทนายความ  ประกันตนเองหรือญาติได้ตามระเบียบและตามเกณฑ์  ดังนี้
               ๙.๑ ผู้ที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแล้วไม่เกิน  ๒ ปี  ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
               ๙.๒ ผู้ที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแล้ว  ๒  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๕  ปี  ประกันได้ 
     ในวงเงินไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐  บาท
               ๙.๓ ผู้ที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๑๕  ปี  
      ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
               ๙.๔ ผู้ที่จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่  ๑๕  ปีขึ้นไป  ประกันได้ในวงเงิน ไม่เกิน
      ๕๐๐,๐๐๐  บาท

กดแชร์