การใช้บุคคลเป็นประกัน

 คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
  บุคคลวงเงินประกัน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือ
  พันตำรวจตรี
– ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
– สมาชิกสภาจังหวัด
– สมาชิกสภาเทศบาล
– สมาชิกสภาเมืองพัทยา
– สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
– กรรมการสุขาภิบาล
– กำนัน ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาทบุคคล วงเงินประกัน
– ผู้ใหญ่บ้าน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอกนาวาอากาศเอก
  หรือพันตำรวจเอก
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล
  วงเงินประกัน
– ผู้ใหญ่บ้าน – ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือ พันตำรวจเอกที่ได้รับ  อัตราเงินเดือนพันเอก
  (พิเศษ) นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก- (พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาทบุคคล   วงเงินประกัน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกินสอง
   แสนบาท
– ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
– ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะระดับอัตราเงินเดือนหรือภาระผูกพันอื่นใดอาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้น
   สังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ รับอนุญาตให้ประกัน
– กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักระกันยังไม่เป็นการพียงพอให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  ไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

กดแชร์