หมั้น

กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการหมั้นไว้ดังนี้

1 ชายและหญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป ถ้าอายุ 17 – 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อน

2 ชายต้องให้ของหมั้นแก่หญิง เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง ที่ดิน รถยนต์ พันธบัตร ใบหุ้น เป็นต้น และของหมั้นนั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิงทันทีที่หมั้นกัน และตกเป็นส่วนตัวของหญิงเมื่อแต่งงานแล้ว

    นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องมีเจตนาจะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย หากให้ทรัพย์สินกันโดยที่ชายหญิงไม่มีเจตนาไปจดทะเบียนสมรส ก็ไม่ถือว่าเป็นของหมั้นตามความหมายของกฎหมาย ฝ่ายชายเรียกคืนไม่ได้

เลิกสัญญาหมั้น มี 3 กรณี ดังนี้

1 ทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกกัน จะด้วยวาจาก็ได้ โดยฝ่ายหญิงมีหน้าที่ต้องคืนของหมั้นและสินสอดแก่ฝ่ายชาย

2 ถึงแก่ความตาย กรณีหญิงฆ่าตัวตาย ชายก็เรียกของหมั้นและสินสอดคืนไม่ได้

3 บอกเลิก เนื่องจากอีกฝ่ายมีเหตุสำคัญอันไม่สมควรสมรสด้วย

วิธีการคืนของหมั้น

1 เงินคืนเพียงส่วนที่เหลืออยู่ในขณะเรียกคืน แต่หากนำไปซื้อทรัพย์สินอื่น ต้องนำทรัพย์นั้นคืนให้ฝ่ายชาย

2 มิใช่เงินตรา คืนตามสภาพในขณะเรียกคืน อีกทั้งไม่ต้องรับผิดชอบกรณีสูญหายด้วย

3 อายุความเรียกคืนของหมั้น : 6 เดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น

กดแชร์