ขั้นตอน ป.ป.ช.

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการไต่สวนข้อเท็จจริง

 • กรณีรับไว้ดำเนินการ และออกเลขเรื่องกล่าวหาแล้ว ผู้อ านวยการส านักไต่สวน/ส านักงาน ป.ป.ช.
  ประจ าจังหวัด มอบหมายเรื่องให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
  และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
  เรื่องกล่าวหา หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ให้ขอขยายระยะเวลาต่อผู้อ านวยการ
  ได้ไม่เกิน 90 วัน หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคล
  หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เพื่อขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้
  หากขยายระยะเวลาทั้งสองครั้งแล้วยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อ
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • เมื่อจัดท ารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว เสนอเรื่องให้
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจ าส านักไต่สวน/ประจ าภาค พิจารณารายงานการแสวงหา
  ข้อเท็จจริงฯ และจัดท าบัญชีเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อมีมติ
 • กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่รับไว้ด าเนินการ ส านักไต่สวน/ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
  จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้กล่าวหาทราบ
 • กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับไว้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ
  ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ต่อไป
 • เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ เสนอส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา
 • กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบจะต้องส่งเรื่องให้
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ
  ข้อบังคับหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหานั้น
 • กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบจะส่งส านวน
  ให้อัยการสูงสุด เพื่อด าเนินการต่อไป
 • กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ จัดท าหนังสือแจ้งผล
  การด าเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหาทราบ
กดแชร์