ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (ตัวอย่าง)

ตัวอย่างรูปแบบประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.
ตัวอย่างประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.

กดแชร์