คดีขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

การร้องขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่เป็นการชั่วคราว มี 3 กรณี ดังนี้

1 การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่จิตใจอย่างมากของสามีหรือภริยา

2 การอยู่ร่วมกันจะเป็นอันตรายแก่กายอย่างมากของสามีหรือภริยา

3 การอยู่ร่วมกันจะเป็นการทำลายความผาสุกอย่างมากของสามีหรือภริยา

    อนึ่ง การแยกกันอยู่นี้ไม่ถือว่าเป็นการจงใจละทิ้งร้างกัน แต่หากแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ตามมาตรา 1516 (4/2)

หากมีข้อตกลงระหว่างสามีภริยา ว่าจะแยกกันอยู่ แม้เป็นเพียงวาจาก็สามารถบังคับได้

กดแชร์