คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การฟ้องคดีลูกหนี้ค่าส่วนกลาง ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล

ตัวอย่างแบบคำฟ้องคดีผู้บริโภค

(แบบ ผบ. ๑)

คำฟ้องคดีผู้บริโภค

คดีหมายเลขดำที่ ผบ…………./๒๕……

ศาล……………………………..

วันที่……………… เดือน………………………….พุทธศักราช  ๒๕…………….

ความแพ่ง

                   นิติบุคคลอาคารชุด ……………………………………….   โจทก์

ระหว่าง  

                   นาง ซ. ……………………………………………………….  จำเลย

เรื่อง    ผิดพระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2551  มาตรา 18  (ไม่ชำระค่าส่วนกลางและเงินเพิ่ม)
          จำนวนทุนทรัพย์  184,254  บาท 80  สตางค์

          ข้อ 1.  โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทอาคารชุดมีชื่อว่า  นิติบุคคลอาคารชุด….ได้จดทะเบียนอาคารชุด  ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี  สาขาบางละมุง  เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2533  โดยมีนาย ว.  เป็นผู้จัดการนิติบุคคล  ปรากฎตามหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1

          ข้อ 2.  จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ห้องชุดเลขที่ 251/104  ในอาคารชุด…..ปรากฎตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2.  ซึ่งทราบระเบียบข้อบังคับของโจทก์เป็นอย่างดี  และจำเลยยังทราบดีอีกด้วยว่า  จำเลยต้อง มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเช่นเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด อื่นทุกคน  ซึ่งระเบียบข้อบังคับของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นข้อบังคับที่มิได้ขัด หรือแย้งต่อกฎหมายแต่ประการใด  ปรากฏตามระเบียบข้อบังคับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3

          โจทก์มีหน้าที่บริหารนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับของ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด  ตามระเบียบข้อบังคับหมวดที่ 4  ข้อ 10  จำเลยมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของโจทก์ในหมวดที่ 5  ข้อ 16,17,18,19  และ 20  คือจำเลยไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  เป็นเงินรวม 160,826 บาท  ค่ากองทุนซ่อมแซมค้างชำระ 3,441  บาท  ค่ากองทุนซ่อมแซม ประจำปี 2552  ตามมติที่ประชุมวิสามัญเจ้าของร่วมครั้งที่ 1/2552  วาระที่ 9  ปรากฏตามรายงานการประชุม  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4  เป็นเงิน 4,402.26 บาท  และค่าปรับหรือเงินเพิ่ม 15,585.54  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,254.80 บาท  ปรากฏตามรายการค้างชำระ  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5

          ข้อ 3.  โจทก์ได้ทวงถามจำเลยให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่ากองทุนซ่อมแซม  และค่าปรับหรือเงินเพิ่มแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย  ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มอบหมายให้ทนายความทำหนังสือทวงถามแล้ว  แต่จำเลยเพิกเฉย  ปรากฎตามหนังสือทวงถามและใบตอบรับของการไปรษณีย์ไทย  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6,7  ทำให้โจทก์เสียหายเพราะไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่ากองทุนซ่อมแซม  และค่าปรับหรือเงินเพิ่ม   จำนวน 184,254.80  บาท  ถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญาต่อระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด  และผิดพระราชบัญญัติอาคารชุด  ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2551  มาตรา 18  ซึ่งจำเลยต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย

          ข้อ 4.  โจทก์มิมีหนทางใดที่จะบังคับจำเลยให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่ากองทุนซ่อมแซม  และค่าปรับหรือเงินเพิ่ม  รวมเป็นเงิน 184,254.80  บาทได้  โจทก์จึงต้องขอบารมีศาลที่เคารพได้โปรดบังคับจำเลยชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่ค้างชำระจำนวน 160,826 บาท  ค่ากองทุนซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน 7,843.26  บาท ค่าปรับหรือเงินเพิ่มเป็นเงิน 15,585.54  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,254.80 บาท  ให้แก่โจทก์  และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 184,254.80 บาท  จนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นครบถ้วน  ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมพร้อมค่าทนายความในอัตราสูงสุดให้โจทก์ด้วย
 

                                                                                            ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

……………………………………………..โจทก์

……………………………………………       

ข้าพเจ้า……………………………………………เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก

……………………………………………                               

ข้าพเจ้า……………………………………………ทนายความ ใบอนูญาตที่……….ผู้เรียบเรียง

……………………………………………                                        

กดแชร์