ความผิดเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง

1. ไม่ยอมทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง- ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ- ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาฯ

2. พบว่าของไม่มี่/ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง ไม่ยอมรายงาน/ทำความเห็นแย้ง

กดแชร์