ตัวอย่างคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
1.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินกรณีมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1.2 คดีฟ้องว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน
1.3 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการเช่านา
1.4 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง
2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียนของกรมขนส่งทางบก
2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางการเดินรถโดยสารและการกำหนดอัตราค่าโดยสาร

3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง
3.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีมีคำสั่งที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3.2 คดีที่ฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการกับอาคารซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายควบคุมอาคาร
3.3 คดีที่ฟ้องเกี่ยวกับการวางผังเมืองตามกฎหมายผังเมือง

4. คดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด
4.1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินหรือฟ้องว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
4.2 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

5. คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย
5.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือหย่อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
5.2 คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากถูกสอบสวนวินัยแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษทางวินัยแต่การให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นที่เสื่อมเสียทางราชการด้วย
5.3 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย
5.4 คดีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ

6. คดีพิพาทเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
6.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ
6.2 คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งหรือการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7. คดีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
7.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอสัญชาติไทยและคำขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยของคนต่างด้าว
7.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

8. คดีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการและเหตุเดือดร้อนรำคาญ
คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอดำเนินการและการควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นโรงงานหรือไม่ รวมถึงการประกอบกิจการอันเป็นที่รังเกียจ

9. คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง
9.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ การซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย รวมถึงการตัดสิทธิการเข้าร่วมดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
9.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา
9.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ อันลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง อาทิเช่น สัญญารับทุนการศึกษา สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลของรัฐ สัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์ สัญญาก่อสร้างอาคารเรียน

10. คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความรับผิดอย่างอื่น (การรอนสิทธิ)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดแนวเขตและการพิจารณากำหนดค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการที่ทำให้ที่ดินของเอกชนตกอยู่ในสภาพอันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น การอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไม่ไฟฟ้า หรืออยู่ในแนวเขตท่อก๊าซธรรมชาติ

11. คดีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา
11.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคัดเลือกหรือการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหรือการกำหนดหลักสูตรหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการศึกษา
11.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการริบหลักประกันซองของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา

12. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
12.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครอง เช่น มีการก่อสร้างถนน ถมที่ดิน ตอกเสาเข็ม สร้างทาง รุกล้ำที่ดินของเอกชน
12.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

13. คดีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการและงานทะเบียน
13.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทบสิทธิของราษฎรในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
13.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับงานทะเบียนบุคคล เช่น การใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรืองานทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรหรือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน

14. คดีพิพาทเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์
คดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการใช้อำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโททัศน์แห่งชาติ (กสช.) หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เช่น การพิจารณาอนุญาต การจัดสรรคลื่นความถี่ของวิทยุหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

กดแชร์