บรรยายฟ้อง ม.157 ขาดองค์ประกอบ

บรรยายฟ้อง ม.157 ขาดองค์ประกอบ

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เป็นความผิดที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นเองโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้ จึงต้องเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติซึ่งอยู่ในหน้าที่ หากไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงาน     ผู้นั้นแล้ว ย่อมเป็นการกระทำนอกหน้าที่ไม่อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้ การที่โจทก์บรรยายฟ้องถึงอำนาจหน้าที่ของจำเลยโดยไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยต่อโจทก์อันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องคดีนี้อย่างไร ทั้งที่ศาลมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องบรรยายการใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่โจทก์กล่าวอ้างให้ชัดแจ้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๕  แต่โจทก์กลับระบุในฟ้องว่าจำเลยกระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ และยังบรรยายเน้นข้อความดังกล่าวหลายช่วงตอน ดังนี้ การกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ส่วนที่โจทก์บรรยายฟ้องในส่วนอื่นด้วยข้อความว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น  การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก็เป็นความขัดแย้งกันเอง เนื่องจากหากไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแล้ว จะมีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร ประกอบกับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ไม่ได้ระบุหน้าที่ของจำเลยเป็นการเฉพาะ และโจทก์ก็มิได้บรรยายเชื่อมโยงว่าจำเลยมีหน้าที่ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพียงแต่การระบุว่าจำเลยกระทำขัดกับกฎ ก.พ. ดังกล่าว โดยไม่ชี้ชัดให้เห็นว่าจำเลยมีหน้าที่และกระทำขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อใดบ้าง ยังไม่เพียงพอจะเห็นถึงหน้าที่ของจำเลยที่จะเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ทั้งจากคำฟ้องและคำแถลงของโจทก์และทนายโจทก์ก็ระบุว่าจำเลยกระทำผิดกรรมเดียวโดยมีเจตนาเพื่อให้โจทก์ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้ระบุว่าหน้าที่ที่จำเลยต้องปฏิบัติอันจะเป็นความผิดอย่างไร   ให้ชัดแจ้ง ฟ้องส่วนนี้จึงเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง