สัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์

สัญญาซื้อขายสินค้า

สัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

สัญญาให้บริการพื้นที่จอดรถ

สัญญาเช่าช่วง

สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อยู่อาศัย

สัญญากู้ยืมเงิน

สัญญาซื้อขายกิจการ

สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์

สัญญาโอนหุ้นบริษัท

สัญญาเข้าหุ้นส่วน

ข้อบังคับบริษัท

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

สัญญาโอนลิขสิทธิ์

สัญญาโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สัญญาโอนเครื่องหมายการค้า

สัญญาว่าจ้างผลิตสือ/ผลงาน

สัญญาการห้ามประกอบอาชีพ และ/หรือ กิจการการแข่งขัน

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สัญญาว่าจ้างบุคคลสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์

สัญญาเช่าซื้อสินค้า

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างผลิตสินค้า

สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

สัญญาบริการ

สัญญาก่อนสมรส

สัญญาให้บริการดูแล/รับเลี้ยงเด็ก

สัญญาให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

กดแชร์