ปลัดเทศบาลถูกนายกฯออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล