ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ

1. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

2. ซื้อของแพง / ซื้อเพราะถูกสั่งให้ซื้อ

3. ตรวจรับการก่อสร้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรืองานก่อสร้างไปเป็นไปตามสัญญา/แบบแปลน

4. ซื้อ/จ้าง โดยไม่มีของ-ตรวจรับทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีของ

5. ลงนามตรวจรับของ โดยไม่ไปดูของว่ามีหรือไม

่6. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อรายใดรายหนึ่ง(ล็อคสเป็ค) /กำหนดราคากลางสูงหรือไม่ถูกต้อง

กดแชร์