ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา

1. เมื่อ ป.ป.ช. แจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาต้องไปตามนัด ทั้งนี้ สามารถขอขยายเวลาได้หากมีเหตุผลสมควร

2. เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาตามที่ ป.ป.ช.นัด และรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ป.ป.ช. ก็จะให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน ( ผู้ถูกกล่าวหาสามารถขอขยายเวลาได้หากมีเหตุผลสมควร)

3. กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดนัด ป.ป.ช. ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

4.ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาต้องการชี้แจงด้วยวาจา ต้องมาให้ปากคำชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ด้วยตนเอง จะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้

5. ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือก็ได้ หากไม่ต้องการมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยตนเอง

6.เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ก็จะมีการสรุปสำนวนทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

7.หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาฟังขึ้น ข้อกล่าวหาที่ ป.ป.ช.แจ้งก็เป็นอันตกไป

8.หากการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น กรรมการ ป.ป.ช. ก็จะมีมติว่ามีความผิด

กดแชร์