ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีด้วยตนเองได้หรือไม่

คำตอบ กรณีผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีทุจริตฯ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ มิได้บัญญัติบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญาทุจริตฯ และนิยามศัพท์ คำว่า “ผู้เสียหาย” ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมํายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) ๒๘ (๒) ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น จํากแนวคำพิพากษาศาลฏีกา ผู้เสียหายนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดกับจำเลย หรือรู้เห็นยินยอมด้วยกับการกระทำผิดของจำเลย หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็ต้องนำมาใช้กับผู้เสียหายในคดีทุจริตฯด้วย หากเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยข้างต้นแล้ว ผู้เสียหายนั้นย่อมมีอำนาจฟ้องคดีที่ตนเองได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกฐานความผิด

กดแชร์