ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.

รับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. เตรียมจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบบัญชีฯเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และขั้นตอนการยื่นบัญชีฯ ของ ป.ป.ช. ดูแลชี้แจงแทนผู้ยื่น

กดแชร์