ร้องตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่

    ผู้ไม่อยู่ตามกฎหมาย คือ บุคคลที่ได้ออกจากบ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีใครทราบว่า ไปอยู่อาศัยกับใคร ที่ไหน ทำงานอะไร จะกลับมาเมื่อใด และยังมีชีวิตอยู่ไหม

    หากกรณีผู้ไม่อยู่มีทรัพย์สินบางอย่าง ที่จำเป็นต้องจัดการ เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น ถ้าผู้ไม่อยู่ไม่ได้ตั้งตัวแทนไว้ ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย คู่สมรส หรือบิดามารดา สามารถไปร้องขอต่อศาลให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู่ไม่อยู่ได้

1 ทำเป็นคำร้อง คดีไม่มีข้อพิพาท ส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เว้นได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ เหมือนร้องตั้งผู้จัดการมรดก

2 เขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว

กดแชร์