ร้องตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารที่ใช้ในการร้องตั้งผู้จัดการมรดก

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ร้อง 4 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้อง 4 ชุด 
          3. เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับเจ้ามรดก (ผู้ตาย)  4 ชุด(ทะเบียนสมรส , สูติบัตร ฯ )
          4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้ามรดก (ผู้ตาย)  4 ชุด
          5. สำเนาใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก (ผู้ตาย)  4 ชุด
          6. บัญชีเครือญาติของเจ้ามรดก  4 ชุด

          7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้ให้

ความยินยอม  4 ชุด
          8.สำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดาของผู้ตาย  หรือหนังสือรับรองการตายกรณีบิดามารดาของ

ผู้ตาย (เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตาย  4  ชุด
         9. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก (ผู้ตาย)  4 ชุด(เช่น โฉนดที่ดิน , สมุดเงินฝาก ,

ทะเบียนรถยนต์ฯ, ทะเบียนอาวุธปืน)       

         10. หนังสือให้การยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกของทายาท  4 ชุด
         11. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี (ใบเปลี่ยนชื่อ , ใบเปลี่ยนนามสกุล)  4  ชุด