วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน( Spouse Visa, Marriage Visa)

สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย และต้องการพำนักในประเทศไทย วีซ่าประเภทนี้สามารถอยู่ในประเทศได้เป็นเวลา1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ90วัน วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้

For foreigners who are married to Thai nationals and want to stay in Thailand This visa can stay in the country for 1 year and must be renewed every year every 90 days. This visa cannot work in Thailand.

กดแชร์