วีซ่าเกษียณอายุ (Retirement Visa)

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในแต่ละกงสุลของประเทศนั้นๆ

end-of-life visa or Retirement Visa for foreigners aged 50 years and over and wishing to live in Thailand, you must provide proof of financial is a deposit in a savings account or a fixed deposit account of not less than 800,000 baht, or having a monthly income of not less than 65,000 baht, with 12 months’ total income of not less than 800,000 baht as evidence for consideration in each consulate of that country

กดแชร์