สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว)

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว)

เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดหาสินค้าและบริการของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เงินของแผ่นดินการที่รัฐให้สิทธิในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างโดยการให้สัมปทาน อนุญาต หรือกรณีอื่นใด เพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐเป็นการดำเนินการด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมจะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กดแชร์