หญิงหม้ายจดทะเบียนใหม่

หญิงหม้ายจดทะเบียนใหม่

ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1453 ระบุว่า

“หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน”

สำหรับเหตุผลว่าทำไมต้อง 310 วัน ก็เพื่อป้องกันข้อพิพาทในอนาคต กล่าวคือ หากยอมให้ฝ่ายหญิงสมรสกับชายคนใหม่ทันที และในระหว่างนี้เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา อาจสับสนและมีข้อโต้แย้งได้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กระหว่างสามีเก่ากับสามีใหม่ ทำให้ยากต่อการเลี้ยงดูบุตรและจัดการแบ่งมรดกต่าง ๆ ดังนั้นตามกฎหมาย ผู้หญิงจึงต้องเว้นระยะก่อนจดทะเบียนสมรสใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 310 วัน

อย่างไรก็ตาม ข้อกฎหมายมาตรานี้ก็มีข้อยกเว้น สำหรับผู้หญิงที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (หญิงหม้าย) จะสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลยก็ต่อเมื่อ

  1. คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  2. สมรสกับคู่สมรสเดิม
  3. มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  4. ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

จดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องใช้ใบหย่าประกอบการจดทะเบียนด้วยไหม?

ถ้าเคยจดทะเบียนหย่าแล้ว การจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนหย่าเดิมประกอบเป็นหลักฐานการขอจดทะเบียนสมรสใหม่ด้วย แต่ถ้าใบสำคัญการหย่าเดิมหาย ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แล้วนำสำเนาใบแจ้งความไปขอคัดทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือเขตใดก็ได้ จากนั้นจึงค่อยใช้หลักฐานนี้มาจดทะเบียนสมรสใหม่

การจดทะเบียนสมรสใหม่ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอาจมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่เพราะความไม่เท่าเทียม หากแต่เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย หมดห่วงเรื่องบุตรตามมาในภายหลังนั่นเอง…”

กดแชร์