หนังสือการไต่สวนและชี้มูล(ฉบับปรับปรุง)

หนังสือการการไต่สวนและชี้มูล โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ฉบับปรับปรุง)
เขียนโดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล (ผู้พิพากษา)

เนื้อหา

  1. ความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” และ “ผู้ถูกกล่าวหา” ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  2. พฤติการณ์แห่งการกระทำที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  3. การตรวจสอบและไต่สวน
  4. การมีความเห็นหรือวินิจฉัยและดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5. การดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเฉพาะ ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ติดต่อซื้อหนังสือ

กดแชร์