หนังสือยินยอมการหย่า

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1514 การหย่านั้น จะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล

    การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ และมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน

มาตรา 1515 เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนหย่านั้นแล้ว

เอกสารประกอบการทำหนังสือหย่าโดยความยินยอม มีดังนี้

1 บัตรประจำตัวประชาชน

2 ทะเบียนบ้าน

3 ใบสำคัญการสมรส

4 ทะเบียนสมรส

5 สูติบัตรบุตร

6 เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด บัญชีเงินฝาก รายงานจดทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

8 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)

9 บัตรประจำตัวประชาชนพยาน 2 คน

7 เอกสารเกี่ยวกับหนี้สินสมรส เช่น สัญญากู้ยืม ใบแจ้งหนี้สินเชื่อ เป็นต้น

กดแชร์