หนังสือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หนังสือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เขียนโดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล (ผู้พิพากษา) และ ผศ.พญ.มยุรี ศักดิ์ศิริญดากุล


เนื้อหา

  1. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
  2. หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
  3. การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระบวนการทางกฎหมายกรณีไม่ยื่นบัญชีตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
  4. การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ติดต่อซื้อหนังสือ

กดแชร์