หลักการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

1.ต้องตรวจรับ

ก.ของมี

ข.ของครบ

ค.ของถูกต้อง (สัญญา/ข้อตกลง/SPEC)

2. ถ้าไม่มี่/ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง จะต้องรายงาน

กดแชร์