เพิกถอนสัญญาก่อนสมรส

คดีร้องขอศาลให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว

มาตรา 1467 เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล

    เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส

กดแชร์