Notary Services

www.chiangmainotarialservices.com

Notarial Services Attorney

Pls Call K.Jane 081-4581035

Notarial Services Attorney ทนายความโนตารี พับลิค รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

 1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization
 3. รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy
 4. รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization
 5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร Certified true translation
 6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนSignature Notarization and Legalization
 7. รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public
 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 9. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary Public
 10. รับรองคำสาบาน Applicant Declaration
 11. รับรองคำให้การ Declaration Notary Public
 12. รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians Notary Public 
 13. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอัตราค่าบริการ Notary Public ‘s Feeรับรองเอกสารโนตารี พับลิค
 14. รับรองลายมือชื่อ
 15. รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมการกงสุล
 16. รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน

Notarial Service Attorney in Thailand is the same functions as The Notary Public. If you are looking for a Notary services, we are Notary Service in Chiangmai handle by a lawyer who has been registered as a Notarial Service Attorney qualified to certify signature and document. 

 • Our Services:
 • Certified true copy
 • Last will and Testament
 • Power of attorney
 • Tourist Visa
 • Education Visa
 • Work & Travel Visa
 • Retirement Visa
 • Fiancee / marriage Visa

Notary Public หรือ Notarial Services Attorney คืออะไร 

 Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูตประจำประเทศไทย   ในประเทศไทยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand) ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552

กดแชร์